Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Cieszymy z Państwa zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych stanowi dla kierownictwa firmy Jumag Dampferzeuger GmbH szczególny priorytet. Korzystanie ze strony internetowej Jumag Dampferzeuger GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać ze szczególnych usług naszego przedsiębiorstwa za pomocą strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie istnieje ku temu właściwa podstawa prawna, zwracamy się do osoby, której dotyczą dane, o wyrażenie zgody na takie przetwarzanie.

Przetwarzanie danych osobowych, np. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu danej osoby odbywa się zawsze zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz z przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych właściwymi dla Jumag Dampferzeuger GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o polityce prywatności nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować o rodzaju, zakresie oraz celach gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto podmioty danych informowane są poprzez niniejsze oświadczenie o przysługujących im prawach.

Jumag Dampferzeuger GmbH jako administrator danych osobowych dołożyło wszelkich starań technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić możliwie jak najbardziej pełną ochronę danych osobowych przetwarzanych poprzez niniejszą stronę internetową. Mimo to przekazywanie danych osobowych w Internecie może pociągnąć za sobą luki bezpieczeństwa i dlatego nie jest możliwe zagwarantowanie absolutnej ochrony. Dlatego też każda osoba może dowolnie wybrać inną drogę przekazania nam swoich danych osobowych, np. telefonicznie.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Niniejsza polityka prywatności Jumag Dampferzeuger GmbH opiera się na terminach używanych przez europejskiego ustawodawcę w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Nasza Polityka prywatności ma być czytelna i zrozumiała zarówno dla wszelkich osób, jak i naszych klientów i partnerów biznesowych. Dla zapewnienia tego na wstępie objaśniamy używane pojęcia.

W niniejszym oświadczeniu o polityce prywatności używane są między innymi następujące pojęcia:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiotu danych”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Podmiot danych

Podmiot danych to dowolna zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której danej osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania 

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnemu podmiotowi danych bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator danych osobowych lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych.

i) Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż podmiot danych, administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

k) Zgoda

Zgoda podmiotu danych oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym podmiot danych w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych.

2. NAZWISKO I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO, pozostałych ustaw o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest:

Jumag Dampferzeuger GmbH

Badener Straße 8a

69493 Hirschberg

Niemcy

 

Tel.: +49 6201 84603-0

E-mail: info@jumag.de

Internet: www.jumag.de

 

Nasz administrator danych, pan Christoph Schmitt, jest dostępny

pod adresem:

VERUM DATA GmbH, Richard-Wagner-Str. 22, 95444 Bayreuth

Telefon: +49 (0) 921 / 16 30 90-70, faks: +49 (0) 921 / 16 30 90-69

E-mail: info(at)verum-data.de

3. CIASTECZKA

Strony internetowe firmy Jumag Dampferzeuger GmbH używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i zapisywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera swoje ID. ID pliku cookie to jego unikalny identyfikator. Składa się on z ciągu znaków, dzięki któremu strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do określonej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był dany plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie konkretnej przeglądarki podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego ID pliku cookie.

Dzięki plikom cookie Jumag Dampferzeuger GmbH może oferować użytkownikom niniejszej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez zastosowania plików cookie.

Dzięki plikom cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane pod kątem danego użytkownika. Jak już wcześniej wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem takiego zabiegu jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony. Użytkownik strony internetowej, który korzysta z plików cookie, nie musi np. wpisywać danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę, ponieważ zadanie to zostało przejęte przez stronę, a plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie odnoszący się do koszyka zakupów w sklepie internetowym. Za pomocą pliku cookie sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów.

Podmiot danych może za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej w dowolnym momencie zapobiec wykorzystaniu plików cookie na naszej stronie internetowej i tym samym może na stałe odrzucić konfigurację plików cookie. Co więcej, skonfigurowane wcześniej pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli podmiot danych dezaktywuje konfigurację plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje na naszej stronie internetowej będą mogły być w pełni dostępne.

 

4. GROMADZENIE OGÓLNYCH DANYCH I INFORMACJI

Kiedy podmiot danych lub system automatyczny otwiera stronę internetową należącą do Jumag Dampferzeuger GmbH, strona ta zbiera różnego rodzaju ogólne dane i informacje. Tego rodzaju ogólne dane i informacje przechowywane są w plikach log na serwerze. Mogą być zbierane następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), który jest przechowywany tylko anonimowo, (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zażegnania niebezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Wykorzystując tego rodzaju ogólne dane i informacje, Jumag Dampferzeuger GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do: (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści na naszej stronie, a także reklam, (3) zapewnienia długoterminowej efektywności naszych systemów informatycznych i technologii internetowej oraz (4) dostarczania organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku ataku cybernetycznego. Jumag Dampferzeuger GmbH analizuje anonimowo gromadzone dane i informacje w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie, a także aby zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane w plikach log są przechowywane na serwerze oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez podmiot danych.

5. REJESTRACJA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora danych osobowych ze wskazaniem danych osobowych. To, które dane osobowe są przesyłane do administratora, określa odpowiednia maska wejściowa użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez podmiot danych są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora danych osobowych i do jego własnych celów. Administrator może zażądać przeniesienia do jednego lub więcej podmiotów przetwarzających (na przykład usługi paczkowej), które również wykorzystują dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać administratorowi danych osobowych.

Podczas rejestracji na stronie internetowej zapisywany jest również adres IP systemu komputerowego przypisanego przez dostawcę usług internetowych i używanego przez podmiot danych w momencie rejestracji, a także data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług, a także, jeśli to konieczne, umożliwić zbadanie popełnionych przestępstw. Gromadzenie tych danych służy ponadto prawnej ochronie administratora danych osobowych. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania tych danych lub jeśli przekaz ma służyć ściganiu przestępstw karnych.

Rejestracja podmiotu danych przy dobrowolnym podaniu danych osobowych ma na celu umożliwienie administratorowi danych osobowych oferowanie treści lub usług podmiotom danych, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom ze względu na ich charakter. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe określone podczas rejestracji lub całkowicie je usunąć z zasobów danych administratora danych osobowych.

Administrator danych osobowych ma obowiązek przekazania w dowolnej chwili na żądanie podmiotu danych informacji, jakie dane osobowe podmiotu danych są przechowywane. Ponadto administrator danych osobowych ma obowiązek poprawienia lub usunięcia danych osobowych na wniosek lub powiadomienie podmiotu danych pod warunkiem, że nie istnieje prawny obowiązek ich przechowywania. W powyższym kontekście cały personel administratora danych osobowych uważa się za osobę kontaktową.

6. SUBSKRYPCJA NASZEGO NEWSLETTERA

Na stronie internetowej należącej do Jumag Dampferzeuger GmbH użytkownicy mają możliwość subskrypcji firmowego newslettera. Wykorzystywana w tym celu maska wprowadzania danych określa, jakie dane osobowe są przesyłane w celu ich przetwarzania do administratora danych osobowych.

Za pomocą newslettera Jumag Dampferzeuger GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych o aktualnych ofertach firmy. Podmiot danych może otrzymywać newsletter firmowy tylko wtedy, gdy (1) posiada ważny adres e-mail oraz (2) zarejestruje się w celu otrzymywania newslettera. E-mail potwierdzający jest wysyłany na adres e-mail wprowadzony przez podmiot danych za pierwszym razem przy rejestracji do otrzymywania newslettera i ze względów prawnych odbywa się to w ramach tzw. procedury podwójnej zgody (double opt-in). E-mail potwierdzający ma za zadanie potwierdzić, że posiadacz adresu e-mail jako podmiot danych upoważniony jest do otrzymywania newslettera.

Podczas rejestracji do otrzymywania newslettera zapisywany jest również adres IP systemu komputerowego przypisanego przez dostawcę usług internetowych i używanego przez podmiot danych w momencie rejestracji, a także data i godzina rejestracji. Gromadzenie tych danych jest niezbędne, aby zidentyfikować (ewentualne) przyszłe niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail należącego do podmiotu danych, a tym samym służy ono prawnej ochronie administratora danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone w procesie rejestracji do otrzymywania newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki firmowego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą otrzymywać informacje pocztą elektroniczną, o ile jest to konieczne do celów operacyjnych usługi newslettera lub do rejestracji, o wszelkich modyfikacjach oferty dotyczącej newslettera lub o zmianach warunków technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach usługi newslettera nie są przekazywane osobom trzecim. Podmiot danych może zakończyć subskrypcję newslettera w dowolnej chwili. Zgodę na przechowywanie danych osobowych, które podmiot danych podał w celu otrzymywania newslettera, można cofnąć w dowolnej chwili. Link do cofnięcia zgody podany jest w każdym newsletterze. Ponadto w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji ze subskrypcji newslettera bezpośrednio poprzez stronę internetową administratora lub informując o tym administratora danych osobowych w inny sposób.

7. ŚLEDZENIE NEWSLETTERA

Newslettery wysyłane przez Jumag Dampferzeuger GmbH zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika wbudowana w wiadomość e-mail, która wysyłana jest w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie i analizę plików log. Pozwala to na statystyczną analizę sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Dzięki pikselowi śledzącemu Jumag Dampferzeuger GmbH może dowiedzieć się, czy i kiedy podmiot danych otworzył wiadomość e-mail oraz które linki w e-mailu zostały wyświetlone przez podmioty danych.

Tego rodzaju dane osobowe gromadzone w pikselach śledzących i zawarte w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora danych osobowych lub jego podmiot przetwarzający dane w celu optymalizacji wysyłki newslettera, a także lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań podmiotu danych. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim. Podmioty danych mogą w dowolnym momencie cofnąć swoją oddzielnie udzieloną zgodę wyrażoną w ramach procedury podwójnej zgody. Po cofnięciu zgody administrator danych osobowych usunie odpowiednie dane osobowe. Jumag Dampferzeuger GmbH rezygnację z otrzymywania newslettera automatycznie uważa za cofnięcie zgody.

8. MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

Strona internetowa należąca do Jumag Dampferzeuger GmbH zawiera informacje, które umożliwiają szybki elektroniczny kontakt z naszą firmą, jak i bezpośrednią komunikację, w tym m.in. ogólny adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych skontaktuje się z administratorem danych osobowych poprzez wiadomość e-mail lub poprzez formularz kontaktowy, dane osobowe przesyłane przez podmiot danych zostaną automatycznie zachowane. Takie dane osobowe przesłane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych osobowych przechowywane są do celów przetwarzania lub do kontaktu z podmiotem danych. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

9. RUTYNOWE USUWANIE I BLOKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie przewidzianym przez europejskiego prawodawcę lub innych prawodawców w przepisach i rozporządzeniach obowiązujących administratora.

Jeżeli cel przechowywania nie obowiązuje lub jeżeli okres przechowywania danych ustanowiony przez europejskiego prawodawcę lub innego właściwego prawodawcę wygaśnie, dane osobowe zostają rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z wymogami prawa.

10. PRAWA PODMIOTU DANYCH

a) Prawo do uzyskania potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo nadane mu przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora danych osobowych potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do uzyskania potwierdzenia, może w dowolnej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych osobowych.

b) Prawo dostępu do informacji

Każdy podmiot danych ma prawo nadane mu przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora danych osobowych bezpłatnej informacji na temat swoich danych osobowych przechowywanych przez administratora danych osobowych oraz do kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy oraz rozporządzenia przyznają podmiotowi danych dostęp do informacji w zakresie:

 • celów przetwarzania
 • kategorii przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub będą ujawnione, zwłaszcza odbiorców z innych krajów lub organizacji międzynarodowych
 • w miarę możliwości – przewidywanego okresu przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe – kryteriów stosowanych do określenia tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych podmiotu danych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora danych osobowych lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
 • posiadania prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru
 • jeżeli źródłem danych osobowych nie był podmiot danych: wszelkich dostępnych informacji dotyczących ich pochodzenia
 • istnienia procesu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, określonego w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – co najmniej w tych przypadkach – istotnych informacji dotyczących logiki oraz znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla podmiotu danych

c) Prawo do sprostowania

Każdy podmiot danych ma prawo, nadane przez europejskiego prawodawcę, do sprostowania przez administratora, bez zbędnej zwłoki, niedokładnych danych osobowych dotyczących podmiotu. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, podmiot danych ma prawo do zlecenia uzupełnienia niekompletnych danych, w tym poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w dowolnej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia (do bycia zapomnianym)

Każdy podmiot danych ma prawo nadane mu przez europejskiego prawodawcę do usunięcia swoich danych osobowych przez administratora, a administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne, w przypadku wystąpienia jednej z poniższych przesłanek:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
 • Podmiot danych wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie jego danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. (a) RODO oraz jeżeli nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania danych.
 • Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne prawne przesłanki przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 • Dane osobowe należy usunąć, aby spełnić obowiązek prawny wynikający z prawa unijnego lub z prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych osobowych.
 • Dane osobowe zostały zgromadzone w związku ze świadczeniem usług dotyczących społeczeństwa informacyjnego określonych w art. 8 ust. 1 RODO.

W przypadku wystąpienia jednej ze wspomnianych przyczyn oraz gdy podmiot danych chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Jumag Dampferzeuger GmbH może w dowolnej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik ten dopilnuje, aby żądanie usunięcia danych zostało niezwłocznie zrealizowane.

W przypadku, gdy administrator danych osobowych podał dane osobowe do wiadomości publicznej, a jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO do ich usunięcia, powinien, uwzględniając dostępną technologię oraz koszty wdrożenia, podjąć uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, aby poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, iż podmiot danych zażądał usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych oraz kopii lub replikacji tych danych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownik Jumag Dampferzeuger GmbH ustali wymagane kroki, które należy podjąć w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdy podmiot danych ma prawo nadane mu przez europejskiego prawodawcę do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 • Podmiot danych kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres umożliwiający administratorowi danych osobowych weryfikację prawidłowości tych danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i w zamian żąda ograniczenia ich wykorzystania.
 • Administrator danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one niezbędne podmiotowi danych do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Podmiot danych sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na ustalenie, czy prawne przesłanki administratora są nadrzędne w stosunku do przesłanek podmiotu danych.

W przypadku wystąpienia jednego ze wspomnianych warunków oraz gdy podmiot danych chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Jumag Dampferzeuger GmbH, może w dowolnej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych osobowych. Pracownik Jumag Dampferzeuger GmbH ustali ograniczenie przetwarzania danych.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma prawo nadane mu przez europejskiego prawodawcę do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą i które otrzymał administrator w uporządkowanej, powszechnie wykorzystywanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie. Podmiot danych ma prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, który otrzymał dane, o ile przetwarzanie opiera się na jego zgodzie wyrażonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO lub art. 9 ust. 2 RODO lub na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

Ponadto, w ramach wykonywania swojego prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, podmiot danych ma prawo zlecić przekazanie swoich danych osobowych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile działanie takie nie wpłynie negatywnie na prawa i wolności innych osób.

Aby dochodzić swojego prawa do przenoszenia danych, podmiot danych może w dowolnej chwili skontaktować się z pracownikiem Jumag Dampferzeuger GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdy podmiot danych ma prawo nadane mu przez europejskiego prawodawcę do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania swoich danych osobowych, które to prawo opiera się na art. 6 ust. 1 lit. (e) lub (f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

Jumag Dampferzeuger GmbH nie może kontynuować przetwarzania danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że istnieją istotne przesłanki prawne uzasadniające przetwarzanie, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych, lub podstawy do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Jumag Dampferzeuger GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na takie potrzeby. Dotyczy to także profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli podmiot danych wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, Jumag Dampferzeuger GmbH przestanie przetwarzać dane osobowe w tym celu.

Ponadto podmiot danych ma prawo – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Jumag Dampferzeuger GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby wyegzekwować swoje prawo do sprzeciwu, podmiot danych może bezpośrednio skontaktować się z pracownikiem Jumag Dampferzeuger GmbH. Ponadto w związku ze świadczeniem usług dotyczących społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE podmiot danych może wyegzekwować swoje prawo do wyrażenia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każdy podmiot danych ma prawo nadane mu przez europejskiego prawodawcę do tego, by nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, o ile decyzja ta (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem lub (2) nie jest dozwolona na mocy prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje zapewnienie właściwych środków ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie udzielonej przez podmiot danych.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy podmiotem danych a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie udzielonej przez podmiot danych, Jumag Dampferzeuger GmbH ma obowiązek wdrożyć właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania niniejszej decyzji.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem administratora danych osobowych.

i) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Każdy podmiot danych ma prawo nadane mu przez europejskiego prawodawcę do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w dowolnej chwili skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem administratora.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie może odbywać się drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy kandydat przekazuje dokumenty aplikacyjne administratorowi danych osobowych drogą elektroniczną, na przykład e-mailem lub za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej formularza. W przypadku zawarcia przez administratora danych osobowych umowy o pracę z kandydatem przekazane dane zostają zachowane w celu realizacji stosunku pracy z uwzględnieniem ustawowych przepisów. Jeżeli administrator danych osobowych nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostają automatycznie usunięte po upływie dwóch miesięcy od daty wydania decyzji odmownej; o ile usunięcie nie stoi w sprzeczności z uprawnionym interesem administratora danych osobowych. Uprawniony interes w tym kontekście to na przykład obowiązek dowiedzenia przestrzegania podczas procesu rekrutacji przepisów niemieckiej ustawy o równouprawnieniu w prawie pracy.

Szczególną podstawą prawną przetwarzania danych w kontekście procesu rekrutacji i zatrudnienia jest art. 88 ust. 1 RODO w połączeniu

z § 26 ust. 1 RODO.

12. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO stanowi podstawę prawną dla operacji przetwarzania danych, dla których uzyskujemy zgodę na przetwarzanie w konkretnym celu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, jak np. w sytuacji gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostarczenia towarów lub innej usługi, wówczas przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, np. w przypadku zapytań o produkty lub usługi. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, zgodnie z którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, np. w celu wywiązania się ze zobowiązań podatkowych, wówczas przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne dla ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy osoba odwiedzająca naszą firmę dozna obrażeń ciała, a jej nazwisko, wiek, informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym lub inne istotne informacje muszą zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. (d) RODO. Operacje przetwarzania danych mogą się również opierać na art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Ta podstawa prawna służy operacjom przetwarzania, które nie zostały omówione w wyżej wymienionych podstawach prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności podmiotu danych, wymagające ochrony danych osobowych. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wskazane przez prawodawcę europejskiego. Uznał on, iż można założyć istnienie uzasadnionego interesu w sytuacji, gdy podmiot danych jest klientem administratora danych (art. 47 zd. 2 RODO).

13. UZASADNIONE INTERESY W PRZETWARZANIU REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB STRONĘ TRZECIĄ

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich swoich pracowników i udziałowców.

14. CZAS, PRZEZ JAKI DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE

Kryterium wykorzystywanym do określenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub jej zawarcia.

15. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH JAKO WYMÓG USTAWOWY LUB UMOWNY; WYMÓG ZAWARCIA UMOWY; OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOT DANYCH; MOŻLIWE KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA TAKICH DANYCH

Pragniemy wyjaśnić, że podanie danych osobowych jest częściowo wymogiem prawnym (np. w przypadku przepisów podatkowych), ale może też wynikać z postanowień umownych (np. podanie informacji na temat strony zawierającej umowę). Czasami musimy zawrzeć umowę zawierającą dane osobowe przekazane nam przez podmiot danych, które następnie musimy przetworzyć. Podmiot danych jest np. zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, jeżeli podpisuje umowę z naszą firmą. Jeżeli dane osobowe nie zostaną przekazane, umowa z podmiotem danych nie zostanie zawarta. Zanim podmiot danych przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z naszym pracownikiem. Pracownik ten wyjaśni podmiotowi danych, czy przekazanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek przekazania danych osobowych oraz jakie są konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.

16. ISTNIENIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Jako świadome swej odpowiedzialności przedsiębiorstwo nie korzystamy ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji ani z profilowania.

Niniejsza polityka prywatności została przygotowana przy pomocy generatora polityki prywatności DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, która działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych osobowych w Straubing we współpracy z adwokatem specjalizującym się w ochronie danych osobowych Christianem Solmecke.

 

KORZYSTANIE Z GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics jest używany z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co oznacza, że nie można ich przypisać do konkretnej osoby. O ile zebrane o Państwu dane mają odniesienie do osoby, jest to zatem wykluczone. Co do zasady skracanie odbywa się na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objetych umowami w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny.

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. (a) DSGVO. Zgodę wyraża się poprzez baner plików cookies widoczny przy wywołaniu naszej strony internetowej. Analiza rozpoczyna się dopiero po wyrażeniu zgody.

Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Używamy Google Analytics do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam ulepszać nasze usługi i czynić je bardziej interesującymi dla Państwa jako użytkowników. Informacje od dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353

(1) 436 1001. Warunki użytkowania: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, przegląd zasad dotyczących prywatności: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy. W tym przypadku możliwa jest opcja opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

GOOGLE TAG MANAGER

Ta strona korzysta z Google Tag Manager, narzędzia firmy Google Inc („Google”). Jest to domena wolna od plików cookie, która sama nie zbiera żadnych danych osobowych ani nie ustawia żadnych plików cookie.

Dzięki temu narzędziu słowa kluczowe, które są zintegrowane z elementami HTML (tzw. „tagami strony”) mogą być wdrażane i zarządzane w interfejsie użytkownika. Dzięki zastosowaniu Google Tag Manager możliwe jest automatyczne śledzenie, który przycisk, link lub spersonalizowany obraz został aktywnie kliknięty przez użytkownika. Dzięki temu możemy określić, które treści na naszej stronie internetowej są dla Państwa szczególnie interesujące. Podstawą prawną korzystania z Google Tag Manager jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. (f) RODO. Prawnie uzasadniony interes polega tutaj na tym, aby prezentować stronę internetową w sposób jak najbardziej atrakcyjny i aby była ona jak najbardziej komfortowa i łatwa w obsłudze. Narzędzie rozwiązuje również inne tagi, które same mogą zbierać dane. Samo narzędzie nie ma dostępu do tych danych. Jeśli użytkownik samodzielnie dezaktywował plik cookie, dezaktywacja ta pozostaje w mocy dla wszystkich tagów śledzących wdrożonych za pomocą Google Tag Manager, dzięki czemu narzędzie to nie ma wpływu na dokonaną dezaktywację.

Zmień swoje ustawienia plików cookie  tutaj .