OWH

Ogólne Warunki Handlowe Jumag Dampferzeuger GmbH

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszystkie dostawy i usługi opierają się na tych warunkach, jak również na wszelkich odrębnych porozumieniach umownych. Rozbieżne
  warunki zakupu klienta nie stają się częścią umowy nawet w momencie przyjęcia zamówienia. Oferta złożona przez JUMAG jest niezobowiązująca. W przypadku
  braku szczególnego porozumienia umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia zamówienia przez JUMAG.

 2. JUMAG zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie do próbek, kosztorysów, rysunków i podobnych informacji o charakterze materialnym i niematerialnym
  – również w formie elektronicznej; nie mogą być one udostępniane osobom trzecim. JUMAG zobowiązuje się
  udostępniać osobom trzecim informacje i dokumenty wskazane przez Klienta jako poufne wyłącznie za zgodą Klienta.

II. OFERTA, CENA I PŁATNOŚĆ

 1. W przypadku braku specjalnej umowy ceny obowiązują ex works łącznie z załadunkiem w zakładzie. Do cen należy doliczyć podatek VAT
  w odpowiedniej ustawowej wysokości.

 2. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, faktury należy opłacić w ciągu 14 dni.
  Terminową płatność uważa się za dokonaną tylko wtedy, gdy JUMAG może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi w terminie płatności.

 3. Klient ma prawo do wstrzymania płatności lub potrącenia z roszczeniami wzajemnymi tylko w takim zakresie,
  w jakim jego roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone.

III. TERMIN WYKONANIA USŁUGI, OPÓŹNIENIE W REALIZACJI

 1. Termin wykonania usługi wynika z ustaleń stron umowy. Warunkiem dotrzymania tego zobowiązania przez JUMAG jest
  wyjaśnienie wszystkich kwestii handlowych i technicznych pomiędzy stronami umowy oraz wypełnienie przez klienta wszystkich ciążących na nim obowiązków,
  takich jak np. dostarczenie niezbędnych urzędowych zaświadczeń lub zezwoleń lub wpłacenie zaliczki. W przeciwnym wypadku
  czas realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy odpowiedzialność za opóźnienie ponosi JUMAG.

 2. Dotrzymanie terminu realizacji uzależnione jest od prawidłowego i terminowego dostarczenia do nas. JUMAG poinformuje w jak najkrótszym czasie
  o wszelkich zaistniałych opóźnieniach.

 3. Termin realizacji usługi uważa się za dotrzymany, jeżeli w chwili jego upływu towar opuścił zakład JUMAG lub zostało wysłane powiadomienie, że towar jest gotowy do wysyłki
  . W zakresie, w jakim odbiór ma nastąpić w siedzibie JUMAG, decyduje data odbioru, z wyjątkiem przypadków uzasadnionej odmowy odbioru.
  Alternatywnie jest to data zgłoszenia gotowości do odbioru.

 4. W przypadku opóźnienia wysyłki lub odbioru towaru z przyczyn leżących po stronie klienta, klient zostanie obciążony kosztami powstałymi w wyniku opóźnienia,
  licząc od miesiąca po zgłoszeniu gotowości towaru do wysyłki lub odbioru.

 5. Jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania umowy spowodowane jest siłą wyższą, protestami pracowniczymi lub innymi zdarzeniami niezależnymi od
  JUMAG, termin wykonania umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu. JUMAG powiadomi klienta o początku i końcu
  takich okoliczności tak szybko, jak to możliwe.

 6. Klient może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia, jeżeli JUMAG ostatecznie nie będzie w stanie wykonać całej umowy
  przed przeniesieniem ryzyka. Ponadto klient może odstąpić od umowy, jeżeli w przypadku zamówienia wykonanie części usługi stanie się niemożliwe,
  a klient będzie miał uzasadniony interes w odmowie częściowego wykonania. W przeciwnym wypadku klient zapłaci
  cenę umowną odpowiadającą częściowemu wykonaniu. To samo dotyczy przypadku niemożności wykonania umowy ze strony JUMAG. Punkt VII.2 ma zastosowanie we wszystkich innych aspektach.
  Jeżeli niemożliwość lub niemożność wystąpi w czasie opóźnienia w odbiorze lub jeżeli klient ponosi wyłączną lub przeważającą odpowiedzialność
  za te okoliczności, pozostaje on zobowiązany do świadczenia wzajemnego.

 7. Jeżeli klient wyznaczy firmie JUMAG, uwzględniając ustawowe wyjątki, rozsądny termin do spełnienia usługi po terminie wymagalności
  i jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w zakresie przepisów ustawowych.
  Dalsze roszczenia wynikające z niewykonania umowy będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z punktem VII.2 niniejszych Warunków.

IV. PRZENIESIENIE RYZYKA, ODBIÓR

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem wykonania usług JUMAG jest siedziba JUMAG. Jeśli klient życzy sobie,
  aby towar został wysłany w inne miejsce, zostanie to uzgodnione oddzielnie i podlega dodatkowej opłacie. Ryzyko przechodzi na klienta
  w momencie opuszczenia zakładu przez towar, nawet jeśli realizowane są dostawy częściowe lub JUMAG zobowiązał się do wykonania innych usług,
  np. przejęcia kosztów wysyłki lub dostawy i montażu.

 2. Jeżeli wysyłka lub odbiór opóźni się lub nie dojdzie do skutku z powodu okoliczności niezależnych od JUMAG,
  ryzyko przechodzi na klienta od dnia zgłoszenia gotowości do wysyłki lub odbioru. JUMAG zobowiązuje się do zawarcia na koszt klienta takiej umowy ubezpieczenia,
  jakiej klient wymaga.

 3. Częściowe wykonanie jest dopuszczalne, o ile będzie też zasadne dla klienta.

 4. O ile uzgodniono, że odbiór będzie miał miejsce w JUMAG, zostanie on przeprowadzony bez zbędnej zwłoki w dniu odbioru,
  ewentualnie po zawiadomieniu klienta przez JUMAG o gotowości do odbioru. Klient nie może odmówić odbioru w przypadku nieistotnej wady.

V. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

 1. JUMAG zachowuje prawo własności towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich należności wynikających z umowy. JUMAG jest uprawniony do odzyskania towaru,
  jeśli klient działa wbrew postanowieniom umowy.

 2. Klient jest zobowiązany do starannego obchodzenia się z towarem, dopóki nie przejdzie na niego prawo własności. W szczególności jest on zobowiązany
  do odpowiedniego ubezpieczenia towaru na własny koszt od kradzieży, pożaru i zalania wodą według wartości odtworzeniowej. Dopóki tytuł własności nie przejdzie na JUMAG,
  klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić JUMAG na piśmie
  o zajęciu towaru lub innych interwencjach osób trzecich. W zakresie, w jakim osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić JUMAG kosztów
  sądowych i pozasądowych powództwa zgodnie z § 771 ZPO, klient odpowiada za stratę poniesioną przez JUMAG.

 3. Klient ma prawo do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w ramach normalnej działalności gospodarczej. Klient przenosi na JUMAG
  ewentualne roszczenia odbiorcy wynikające z odsprzedaży towaru zatrzymanego w wysokości uzgodnionej z JUMAG ostatecznej kwoty faktury
  (w tym VAT). Cesja ta obowiązuje niezależnie od tego, czy towar został odsprzedany bez lub po przeróbce.
  . Klient pozostaje upoważniony do odbioru należności również po dokonaniu cesji. Prawo JUMAG do samodzielnego dochodzenia roszczeń
  pozostaje nienaruszone. JUMAG nie będzie jednak dochodził należności, dopóki klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z uzyskanych wpływów,
  nie zalega z płatnościami, a w szczególności nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego
  lub nie nastąpiło zaprzestanie płatności.

 4. Przetwarzanie lub przekształcanie towarów przez klienta odbywa się zawsze w imieniu i na rzecz JUMAG. W tym przypadku
  prawo klienta do ekspektatywy towaru trwa nadal w przekształconej rzeczy. Jeżeli towar zostanie przetworzony wraz z innymi przedmiotami nienależącymi do JUMAG,
  JUMAG nabywa współwłasność nowej rzeczy w proporcji obiektywnej wartości towaru do innych
  przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania. To samo stosuje się w przypadku mieszania. Jeśli mieszanie odbywa się w taki sposób,
  że przedmiot klienta należy uznać za przedmiot główny, uznaje się za uzgodnione,
  że klient przenosi na JUMAG proporcjonalną współwłasność i przechowuje powstałą w ten sposób jedyną lub współwłasną własność w bezpiecznym miejscu dla JUMAG. W celu zabezpieczenia roszczeń JUMAG w stosunku do klienta
  klient przenosi na JUMAG również te roszczenia w stosunku do osób trzecich, które przysługują klientowi w związku z połączeniem
  towaru zatrzymanego z nieruchomością; JUMAG przyjmuje tę cesję.

 5. JUMAG zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń na żądanie klienta,
  o ile ich wartość przekracza zabezpieczane wierzytelności o więcej niż 20%.

VI. ROSZCZENIA Z TYTUŁU WAD

JUMAG udziela gwarancji na wady jakościowe i tytułowe usług z wyłączeniem wszelkich innych roszczeń, z zastrzeżeniem punktu VII, w następujący sposób:

Wady materiałowe:

 1. Wszystkie części, które okażą się wadliwe ze względu na okoliczności przed przejściem ryzyka,
  zostaną według uznania JUMAG bezpłatnie naprawione lub wymienione na wolne od wad. O takich wadach należy niezwłocznie powiadomić JUMAG
  na piśmie. Wymienione części stają się własnością firmy JUMAG.

 2. Po konsultacji z JUMAG klient jest zobowiązany do zapewnienia JUMAG niezbędnego czasu i możliwości wykonania wszystkich napraw i wymian,
  które JUMAG uzna za konieczne; w przeciwnym razie JUMAG jest zwolniony z odpowiedzialności za powstałe skutki.
  Tylko w nagłych przypadkach, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo eksploatacji lub gdy chodzi o zapobieżenie nieproporcjonalnym szkodom,
  o czym należy niezwłocznie powiadomić JUMAG, klient ma prawo do samodzielnego usunięcia wady lub zlecenia jej usunięcia osobom trzecim oraz
  do żądania od JUMAG zwrotu niezbędnych kosztów.

 3. JUMAG ponosi koszty części zamiennej, w tym koszty wysyłki, koszty poniesione w związku z naprawą lub wymianą
  – o ile reklamacja okaże się uzasadniona. JUMAG ponosi również koszty demontażu i montażu
  oraz koszty zapewnienia niezbędnych monterów i asystentów,
  w tym koszty podróży, o ile nie spowoduje to nieproporcjonalnego obciążenia dla JUMAG. Nieproporcjonalne obciążenie należy przyjąć w szczególności, gdy towary znajdują się
  w miejscu trudno dostępnym lub poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec. W takim przypadku roszczenia klienta
  ograniczają się do dostarczenia części zamiennych.

 4. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w zakresie przepisów ustawowych,
  jeżeli firma JUMAG, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków, dopuści do bezskutecznego upływu rozsądnego terminu wyznaczonego JUMAG na naprawę
  lub wymianę towaru z powodu wady. W przypadku nieistotnej wady klientowi przysługuje jedynie prawo do obniżenia ceny
  umownej. W pozostałych przypadkach prawo do obniżenia ceny umownej pozostaje wyłączone.
  Dalsze roszczenia będą rozstrzygane zgodnie z punktem VII.2 niniejszych warunków.

 5. Nie udziela się gwarancji w szczególności w następujących przypadkach:
  Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie, wadliwy montaż lub uruchomienie przez klienta lub osoby trzecie,
  naturalne zużycie, wadliwa lub niedbała obsługa, niewłaściwa konserwacja, nieodpowiednie wyposażenie, wadliwe prace budowlane, nieodpowiednie podłoże, wpływy chemiczne, elektrochemiczne lub elektryczne
  – o ile nie są one objęte odpowiedzialnością JUMAG.

 6. Wszystkie gotowe części do zabudowy podlegają gwarancji w taki sam sposób, w jaki poddostawca udziela gwarancji JUMAG.
  Odpowiednia gwarancja jest przekazywana dalej. Ponadto wyklucza się dalsze roszczenia odszkodowawcze,
  szkody następcze, koszty transportu, anulowanie lub obniżenie ceny.

 7. Jeżeli klient lub osoba trzecia dokona niewłaściwych napraw, JUMAG nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego konsekwencje.
  To samo dotyczy modyfikacji towaru dokonanych bez uprzedniej zgody JUMAG.

Wady prawne:

 1. Jeśli użycie towaru prowadzi do naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich w Niemczech, JUMAG na własny koszt
  zapewni klientowi prawo do dalszego używania towaru lub zmodyfikuje towar w sposób zaakceptowany przez klienta,
  tak aby naruszenie praw własności przemysłowej nie miało już miejsca.
  Jeżeli nie jest to możliwe na ekonomicznie uzasadnionych warunkach lub w rozsądnym terminie,
  klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy. JUMAG jest również uprawniony do odstąpienia od umowy na wyżej wymienionych warunkach.
  Ponadto JUMAG zabezpieczy klienta przed bezspornymi lub prawnie stwierdzonymi roszczeniami
  właścicieli danych praw majątkowych.

 2. Z zastrzeżeniem punktu VII. 2, zobowiązania JUMAG określone w punkcie VI.7 są rozstrzygające w przypadku naruszenia praw
  własności przemysłowej lub praw autorskich.

Istnieją one tylko wtedy, gdy

 • klient bez zbędnej zwłoki poinformuje JUMAG o stwierdzonych naruszeniach praw własności przemysłowej lub praw autorskich,

 • klient wesprze JUMAG w rozsądnym zakresie w obronie zgłoszonych roszczeń lub umożliwi JUMAG przeprowadzenie działań naprawczych zgodnie z punktem VI. 7,

 • JUMAG zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań obronnych, w tym do zawarcia ugody pozasądowej,

 • wada prawna nie wynika z polecenia klienta,

 • a naruszenie praw nie zostało spowodowane faktem, że klient samowolnie zmienił towar lub użył go w sposób niezgodny z umową.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Jeżeli z winy JUMAG towar nie może być wykorzystany przez klienta zgodnie z umową z powodu pominięcia lub wadliwego wykonania
  sugestii i porad udzielonych przed lub po zawarciu umowy lub z powodu naruszenia innych zabezpieczających zobowiązań umownych,
  w szczególności instrukcji obsługi i konserwacji towaru – postanowienia punktu VI i VII.2
  stosuje się odpowiednio z wyłączeniem wszelkich dalszych roszczeń klienta.

 2. JUMAG odpowiada, niezależnie od przyczyn prawnych, za szkody, które nie powstały w samym towarze, tylko w następujący sposób

a

b

c

d

e

w sposób zamierzony

w przypadku rażącego zaniedbania ze strony właściciela / organów wykonawczych lub pracowników wyższego szczebla,

w przypadku zawinionego uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,

w przypadku wad, które zostały umyślnie ukryte lub których brak został zagwarantowany,

w przypadku roszczeń na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt

W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych JUMAG odpowiada również za rażące zaniedbanie zwykłych pracowników
oraz za lekkie zaniedbanie, w tym ostatnim przypadku ograniczone do przewidywalnej szkody typowej dla umowy.

Dalsze roszczenia zostały wykluczone.

VIII. PRZEDAWNIENIE

Wszelkie roszczenia klienta, z jakichkolwiek przyczyn prawnych, ulegają przedawnieniu w terminie 12 miesięcy. Do roszczeń odszkodowawczych zgodnie z punktem
VII. 2. a–e stosuje się terminy ustawowe. Dotyczą one również wad obiektu budowlanego lub przedmiotów dostawy,
które zostały użyte do budynku zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość.

IX. WYKORZYSTANIE OPROGRAMOWANIA

O ile w zakres usług wchodzi oprogramowanie, klient otrzyma niewyłączne prawo do korzystania
z dostarczonego oprogramowania wraz z jego dokumentacją. Jest ono przewidziane do stosowania z towarami przeznaczonymi do tego celu. Używanie tego samego oprogramowania na więcej niż jednym systemie
jest zabronione.

Klient może powielać, zmieniać, tłumaczyć lub przekształcać oprogramowanie z kodu obiektowego
na kod źródłowy tylko w zakresie dozwolonym przez prawo (§§ 69 a i następne UrhG). Klient zobowiązuje się nie usuwać informacji producenta, a w szczególności informacji o prawach autorskich
ani nie modyfikować ich bez uprzedniej wyraźnej zgody JUMAG.

Wszelkie inne prawa do oprogramowania i dokumentacji, w tym do kopii, pozostają własnością firmy JUMAG lub dostawcy oprogramowania. Niedopuszczalne jest udzielanie
sublicencji.

X. PRAWO WŁAŚCIWE, WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

 1. Niniejsza umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego
  oraz Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 2. Wszelkie spory będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla siedziby JUMAG, pod warunkiem, że strony mają zarejestrowaną działalność handlową. JUMAG jest jednak
  uprawniony do wniesienia powództwa w głównym miejscu prowadzenia działalności przez klienta.

Zastrzega się możliwość zmian / Stan: lipiec 2021