OWH Serwis

Ogólne warunki umów serwisowych Jumag FSC

1. CZAS PRACY

1.1 O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, wszystkie prace w ramach niniejszej umowy będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00.

1.2 W przypadku wykonywania prac poza godzinami określonymi w punkcie 1.1 na życzenie klienta wszelkie poniesione dodatkowe koszty (np. dopłaty za godziny nadliczbowe i ryczałty za usługi awaryjne itp.) będą osobno fakturowane. 

1.3 W przypadku wystąpienia przeszkody w wykonaniu na miejscu, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wykonawca może odpowiednio dostosować lub przerwać swoje usługi. W szczególności, choć nie w sposób rozstrzygający, jako przeszkody w wykonywaniu umowy należy zakwalifikować brak bezpieczeństwa pracy w miejscu prowadzenia działalności, niewystarczające zaopatrzenie w media oraz brak możliwości wyłączenia urządzenia bez przerywania produkcji. Jeżeli te przeszkody w wykonaniu usługi nie zostaną usunięte w rozsądnym dla wykonawcy okresie oczekiwania, wykonanie usługi uważa się za niemożliwe i należy zastosować odpowiednio punkt 1.5. Zamawiający ponosi wszelkie dodatkowe koszty powstałe w związku z tym. 

1.4 Wykonawca planując zadania zastrzega sobie prawo do rozdzielenia usług i wykonania ich w innym terminie. 

1.5 Jeśli na życzenie klienta wymagana jest osobna podróż, ten dodatkowy koszt zostanie zafakturowany osobno. 

1.6 Jeżeli po trzech próbach umówienia spotkania przez wykonawcę możliwe jest jedynie umówienie indywidualnego terminu według specyfikacji zamawiającego, wykonawca zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury za wszelkie poniesione koszty podróży.

2. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

2.1 Należy przestrzegać przepisów prawnych, urzędowych i stowarzyszeń branżowych dotyczących eksploatacji wytwornic pary. Należy zapewnić ich przestrzeganie przez właścicieli, operatorów, osoby przeszkolone i użytkowników. 

2.2 Należy zapewnić, że w przypadku awarii system dotknięty awarią zostanie natychmiast wyłączony, a wykonawca powiadomiony o tym fakcie. Jeśli istnieje ryzyko zagrożenia, należy również odpowiednio zabezpieczyć strefę niebezpieczną. 

2.3 Zamawiający jest odpowiedzialny za właściwy i zabezpieczony przed wypadkami dostęp do pomieszczeń operacyjnych instalacji i elementów instalacji. W szczególności zamawiający powinien zapewnić bezpieczne drabiny, rusztowania itp. umożliwiające bezpieczny dostęp do elementów instalacji. Przegląd elementów instalacji może odbyć się wyłącznie pod warunkiem, że wszystkie środki wymagane do przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla ochrony pracowników serwisu JUMAG i przedstawicieli JUMAG będą przestrzegane i zapewnione przez zamawiającego. Wyklucza się prace powyżej 3 m wysokości. 

2.4 Przedstawiciele wykonawcy będą mieli zawsze zapewniony nieograniczony dostęp do instalacji i otrzymają wszelkie informacje, których mogą potrzebować na temat instalacji. Powiązane dokumenty będą udostępniane do wglądu. 

2.5 Konserwacja, usuwanie usterek i naprawy (jeśli zostały indywidualnie uzgodnione) mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawcę lub jego przedstawicieli w okresie obowiązywania umowy. Jeżeli prace te będą wykonywane przez osoby trzecie bez zgody wykonawcy, wykonawca nie będzie miał żadnej gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek wad z nich wynikających. 

2.6 Sprzęt dostarczony przez wykonawcę oraz jego procesy i procedury techniczne są chronione na wiele sposobów (w szczególności przez patenty, prawa autorskie itp.). Nieuprawnione wykorzystanie, w szczególności nieuprawnione ujawnienie osobom trzecim, jest surowo zabronione i rodzi obowiązek zapłaty odszkodowania. 

2.7 Jeśli wyraźnie uzgodniono rozwiązywanie problemów na miejscu, to 1.) musi być poprzedzone telefonicznym rozwiązywaniem problemów pomiędzy supportem telefonicznym JUMAG a zamawiającym oraz 2.) przy każdym kolejnym spotkaniu na miejscu musi być zapewniona możliwość rozwiązywania problemów, w szczególności dostęp do instalacji, możliwość wyłączenia instalacji, pracy na instalacji i przeprowadzania testów. Zgodnie z zaleceniami supportu telefonicznego JUMAG należy wcześniej przeprowadzić prace czyszczące określone w dokumentacji systemu lub zlecone przez support telefoniczny JUMAG (np. czyszczenie pływaka regulatora poziomu wody) oraz sprawdzić zachowanie się podczas pracy, w miarę możliwości przy pomocy telefonu. 

2.8 Jeśli elementy systemu (urządzenia pomiarowe i sterujące z zakresu dostawy JUMAG, stacja redukcji ciśnienia JUMAG itp.) lub elementy, które należy odczytać zgodnie z przeznaczeniem (wodomierze, gazomierze, manometry itp.) są zainstalowane w miejscu instalacji poza zasięgiem wzroku wytwornic pary, zamawiający musi zapewnić jakiś pracowników, jeśli będzie to wymagane, i sam poniesie wszelkie koszty z tym związane.

3. FAKTURA I PŁATNOŚĆ

3.1 Cena zostanie obliczona na podstawie stawki obowiązującej w obszarze taryfowym wykonawcy w momencie złożenia oferty. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, kosztów dojazdu i stawek spustowych oraz dodatków za trudne warunki pracy, cena umowna ulegnie odpowiedniej zmianie. 

3.2. Wykonawca jest uprawniony do dostosowania uzgodnionej ceny o roczną zmianę procentową wskaźnika cen konsumpcyjnych Federalnego Urzędu Statystycznego, dostępnego na stronie destatis.de. Tutaj za rok bazowy uznaje się rok zawarcia umowy. Korekty dokonuje się 31 marca roku następującego po ostatnim zakończonym obliczeniu rocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych, tj. w przypadku wskaźnika cen konsumpcyjnych określonego do 31 grudnia do 31 marca następnego roku. Korekta ta może spowodować wzrost lub spadek uzgodnionej ceny umownej w wysokości zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

3.3 Jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oficjalnie określony przez Federalny Urząd Statystyczny zmienił się o więcej niż 5% w górę lub w dół w roku bazowym od momentu zawarcia umowy lub daty ostatniego dostosowania, każda strona umowy może zażądać odpowiedniego dostosowania należnej płatności pieniężnej w formie pisemnego oświadczenia. Kwota korekty musi stanowić co najmniej połowę zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa na s. 1, a w żadnym wypadku nie może przekroczyć jego zmiany. Korekty można żądać najwcześniej ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po otrzymaniu wniosku o korektę. 

3.4. W przypadku umów obejmujących konserwację palnika fakturowanie w celu zagwarantowania roszczeń klienta do ewentualnie uzgodnionego „serwisu awaryjnego 24/7” odbywa się po zawarciu umowy lub z góry na początku każdego roku kalendarzowego (zwykle w styczniu). Zapłata kwoty wynikającej z faktury nastąpi na warunkach określonych w umowie. 

3.5 Jeśli zamawiający zażąda usług wykraczających poza uzgodnione w umowie, zostaną one indywidualnie zafakturowane na zamawiającego zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług JUMAG w zależności od wykonanej usługi. 

4. CZAS TRWANIA UMOWY, ROZWIĄZANIE, PRZERWANIE

4.1 Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania. Umowa zostaje zawarta na minimalny okres umowy wynoszący 24 miesiące i może zostać rozwiązana po upływie minimalnego okresu umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie przez drugą stronę na koniec każdego roku (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej). W przypadku wydłużenia okresu gwarancji do 5 lat, zamawiający i wykonawca mają możliwość dostosowania terminu obowiązywania umowy do długości okresu gwarancji. 

4.2 Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia wykonawcy o wszelkich zmianach w sposobie korzystania z urządzeń i budynku. Jeżeli takie zmiany w użytkowaniu spowodują zmiany w obciążeniu obiektów, wykonawca może żądać odpowiedniej korekty umowy lub ją wypowiedzieć. 

4.3 Po dokonaniu zmian technicznych lub przebudowy instalacji wykonawca może żądać odpowiedniego dostosowania umowy lub ją wypowiedzieć. 

4.4 Prawo do nadzwyczajnego rozwiązania umowy z ważnego powodu, w szczególności z powodu naruszenia obowiązków określonych w punkcie 2.2 niniejszych Warunków, pozostaje nienaruszone. 

4.5 W przypadku likwidacji urządzeń umowa ulega zawieszeniu na czas planowanego lub uzgodnionego okresu. W celu utrzymania technicznej sprawności obiektów w okresie likwidacji zaleca się przeprowadzenie remontów wyłączonych z eksploatacji z odpowiednio dostosowanym interwałem i ceną ryczałtową. 

4.6 O wyłączeniu instalacji z eksploatacji wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 

4.7 W przypadku trwałego wyłączenia z eksploatacji lub demontażu instalacji umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z końcem bieżącego miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło trwałe wyłączenie z eksploatacji lub demontaż, pod warunkiem, że wykonawca został poinformowany na piśmie przez zamawiającego z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. 

4.8 Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę w trybie ekstraordynaryjnym poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z punktu 4.6.

5. GWARANCJA

5.1 Termin przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy ustala się zgodnie z punktem VIII Ogólnych Warunków Handlowych Jumag Dampferzeuger GmbH..

5.2. Okres gwarancji zgodnie z punktem VIII Ogólnych Warunków Handlowych Jumag Dampferzeuger GmbH ulega przedłużeniu do łącznie 24 miesięcy w przypadku zlecenia Jumag konserwacji nowych instalacji, jeśli w ciągu 10 tygodni od dostarczenia instalacji do klienta zostanie zawarta z Jumag umowa o konserwacji. 

W przypadku zawarcia z Jumag umowy na konserwację nowych instalacji sprzedanych przez Jumag w ciągu 10 tygodni od dostawy instalacji do klienta z okresem obowiązywania umowy wynoszącym co najmniej 5 lat, okres gwarancji z punktu VIII Ogólnych Warunków Handlowych Jumag Dampferzeuger GmbH zostaje przedłużony do łącznie 5 lat. 

Początek przedłużonego okresu gwarancyjnego regulują postanowienia punktu VIII Ogólnych Warunków Handlowych Jumag Dampferzeuger GmbH. 

Rozszerzony obowiązek gwarancyjny obowiązuje co najwyżej przez czas trwania zawartej umowy serwisowej, czyli jeśli np. umowa zostanie rozwiązana przez jedną ze stron przed upływem ustalonego terminu, obowiązek gwarancyjny kończy się wraz z rozwiązaniem umowy.

Wyłączenia zgodnie z punktem 4.6 nie są uwzględniane przy obliczaniu okresu gwarancji. Każde przedłużenie okresu gwarancji podlega podstawom wyłączenia określonym w punktach 5.3, 5.4, 5.5 i 5.6.

5.3 Przedłużenie gwarancji nie ma zastosowania, jeżeli zamawiający zmodyfikuje dostarczony system lub zleci jego modyfikację osobie trzeciej bez zgody sprzedawcy lub wykonawcy i uniemożliwi to lub nadmiernie utrudni usunięcie wady.

W każdym przypadku zamawiający ponosi dodatkowe koszty usunięcia wady poniesione w wyniku zmiany.

5.4 Części podlegające zużyciu, w szczególności części obrotowe, części poruszające się mechanicznie, części napędzane elektronicznie, jak również części mające kontakt z otwartym ogniem są wyłączone z przedłużenia okresu gwarancji.

5.5. Okres gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy ustalonych zgodnie z punktem VIII Ogólnych Warunków Handlowych Jumag Dampferzeuger GmbH, jeżeli zamawiający eksploatuje lub użytkuje system w sposób niewłaściwy, tj. niezgodnie z zaleceniami dotyczącymi obsługi i konserwacji określonymi w instrukcji obsługi (i umowach zawartych z Jumag).

5.6 Rozszerzenie gwarancji nie dotyczy urządzeń używanych sprzedawanych przez Jumag. Obowiązuje tu okres gwarancji z punktu 5.1.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Obowiązuje pkt. VII aktualnych Ogólnych Warunków Handlowych Jumag Dampferzeuger GmbH. 

W pozostałych kwestiach obowiązują aktualne Ogólne Warunki Handlowe Jumag Dampferzeuger GmbH.

Zastrzega się możliwość zmian / Stan: lipiec 2021