OWH – Zakupy

Warunki Zakupu firmy Jumag Dampferzeuger GmbH

Obowiązują w obrocie gospodarczym z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego oraz funduszami specjalnymi prawa publicznego.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Obowiązują wyłącznie nasze Warunki Zakupu; ogólne warunki dostawcy, które są sprzeczne z naszymi warunkami zakupu lub odbiegają od nich, uznajemy tylko w takim zakresie, w jakim wyraźnie wyraziliśmy na nie zgodę na piśmie. Przyjęcie towarów lub usług dostawcy (dalej: przedmiot umowy) lub zapłata za nie nie oznacza zgody.

2. ZAWARCIE I ZMIANA UMOWY

2.1 Zamówienia, umowy i harmonogramy dostaw, jak również wszelkie ich zmiany i aneksy wymagają formy pisemnej.

2.2 Wszelkie porozumienia ustne, w tym późniejsze zmiany i uzupełnienia naszych Warunków Zakupu, wymagają dla swej skuteczności naszego pisemnego potwierdzenia.

2.3 Forma pisemna zostaje spełniona również poprzez zdalną transmisję danych lub faks.

2.4 Kosztorysy są wiążące i nie podlegają wynagrodzeniu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

2.5 Jeżeli dostawca nie przyjmie zamówienia w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania, będziemy uprawnieni do jego odwołania.

2.6 Wywołania dostaw w ramach zamówienia i planowania wywołań stają się wiążące, jeśli dostawca nie zgłosi sprzeciwu w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania.

3. DOSTAWA

3.1 Odstępstwa od naszych umów i zamówień są dopuszczalne tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą.

3.2 Uzgodnione daty i terminy są wiążące. O dotrzymaniu terminu dostawy lub okresu dostawy decyduje otrzymanie przez nas towaru. Jeśli nie uzgodniono dostawy „free works” (DAP lub DDP zgodnie z Inco-terms 2010), dostawca udostępni towar w odpowiednim czasie, uwzględniając czas załadunku i wysyłki, który zostanie uzgodniony ze spedytorem.

3.3 Jeśli dostawca podjął się instalacji lub montażu i o ile nie uzgodniono inaczej, dostawca poniesie wszystkie niezbędne koszty dodatkowe, takie jak koszty podróży, zapewnienie narzędzi i dodatków, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień.

3.4 W przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów obowiązują przepisy ustawowe. Jeśli dostawca przewiduje trudności związane z produkcją, dostawą materiałów wsadowych, dotrzymaniem terminu dostawy lub podobne okoliczności, które mogłyby uniemożliwić mu terminową dostawę lub uzgodnioną jakość, dostawca musi niezwłocznie powiadomić nasz dział zamówień. 

3.5 Bezwarunkowe przyjęcie opóźnionej dostawy lub usługi nie stanowi zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych przysługujących nam z tytułu opóźnionej dostawy lub usługi; obowiązuje to do czasu pełnej zapłaty należnego nam wynagrodzenia za daną dostawę lub usługę. 

3.6 Dostawy częściowe są zasadniczo niedozwolone, chyba że wyraźnie wyraziliśmy na nie zgodę lub są one dla nas uzasadnione. 

3.7 O ile nie udowodniono inaczej, dla ilości, wagi i wymiarów decydujące są wartości ustalone przez nas podczas kontroli towaru przychodzącego. 

3.8 Mamy prawo do korzystania z oprogramowania, które wchodzi w zakres dostawy produktu, wraz z jego dokumentacją, w zakresie dozwolonym przez prawo (§§ 69a i następne UrhG). 

3.9 Będziemy mieli również prawo do korzystania z takiego oprogramowania, wraz z dokumentacją, o uzgodnionych cechach użytkowych i w zakresie niezbędnym do korzystania z produktu zgodnie z umową. Możemy również wykonać kopię zapasową bez wyraźnej zgody. 

4. SIŁA WYŻSZA

4.1 Siła wyższa, niezawinione przez nas zakłócenia w funkcjonowaniu, zamieszki, działania urzędowe i inne nieuniknione wydarzenia zwalniają nas z obowiązku terminowego odbioru na czas ich występowania. Podczas takich zdarzeń i w ciągu dwóch tygodni po ich zakończeniu jesteśmy uprawnieni, bez uszczerbku dla naszych pozostałych praw, do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy, o ile zdarzenia te nie są nieznaczne i nasze wymagania są znacznie zmniejszone ze względu na konieczność zaopatrywania się w towary gdzie indziej. 

4.2 Postanowienia punktu 4.1 mają zastosowanie również w przypadku sporów zbiorowych. 

5. ZAWIADOMIENIE O WYSYŁCE I FAKTURA

Obowiązują informacje zawarte w naszych zamówieniach i wywołaniach zamówień. Fakturę przesyła się w jednym egzemplarzu na odpowiedni, wydrukowany na niej adres z podaniem numeru faktury i innych cech przydziału; nie wolno jej dołączać do przesyłek. 

6. USTALANIE CEN I PRZENOSZENIE RYZYKA

Jeżeli nie zawarto specjalnego porozumienia, ceny należy rozumieć jako dostawę do wskazanego miejsca (DAP zgodnie z Incoterms 2010) wraz z opakowaniem. Podatek VAT nie jest wliczony w cenę. Dostawca ponosi ryzyko materialne do momentu przyjęcia towaru przez nas lub naszego przedstawiciela w miejscu, do którego towar ma być dostarczony zgodnie z zamówieniem. 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI

O ile nie uzgodniono inaczej, faktura zostanie zapłacona w ciągu 20 dni z 3% rabatem lub w ciągu 30 dni bez rabatu od daty wymagalności roszczenia o zapłatę i otrzymania zarówno faktury, jak i towaru lub wykonania usługi. Płatności dokonuje się na podstawie faktury, która będzie spełniała nasze wymagania.

8. ROSZCZENIA Z TYTUŁU WAD I REGRES

8.1 Odbiór następuje po stwierdzeniu braku wad, w szczególności poprawności i kompletności, o ile i tak szybko, jak to jest możliwe w zwykłym toku działalności. Wady powinny być zgłaszane przez nas niezwłocznie po ich wykryciu. W tym zakresie dostawca odstępuje od zarzutu opóźnionego zgłaszania wad. 

8.2 O ile poniżej nie ustalono inaczej, obowiązują ustawowe przepisy dotyczące wad materiałowych i wad prawnych. 

8.3 Zasadniczo przysługuje nam prawo wyboru rodzaju kolejnego świadczenia. Dostawca może odmówić wybranego przez nas rodzaju późniejszego świadczenia, jeśli jest ono możliwe tylko przy nieproporcjonalnie wysokich kosztach. 

8.4 Jeżeli dostawca nie przystąpi do usuwania wady natychmiast po naszym wezwaniu, to w pilnych przypadkach, w szczególności w celu zapobieżenia poważnym zagrożeniom lub uniknięcia większych szkód, będziemy uprawnieni do samodzielnego wykonania naprawy lub zlecenia jej osobie trzeciej na koszt dostawcy. 

8.5 W przypadku wad prawnych dostawca zwolni nas również z wszelkich istniejących roszczeń osób trzecich, chyba że nie jest on odpowiedzialny za wadę prawną. 

8.6 Roszczenia z tytułu wad podlegają 3-letniemu okresowi przedawnienia, z wyjątkiem przypadków oszustwa, chyba że rzecz została użyta do budowy zgodnie z jej zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowała jej wadliwość. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dostarczenia przedmiotu umowy (przeniesienie ryzyka). 

8.7 Jeśli dostawca wypełni swój obowiązek późniejszego wykonania poprzez dostawę zastępczą, termin przedawnienia dla towarów dostarczonych w zastępstwie zaczyna biec na nowo po ich dostarczeniu, chyba że dostawca wyraźnie i odpowiednio zastrzegł sobie w czasie późniejszego wykonania prawo do dokonania dostawy zastępczej jedynie jako gest dobrej woli, w celu uniknięcia sporów lub w interesie kontynuacji stosunku dostawy. 

8.8 Jeżeli w wyniku wadliwej dostawy przedmiotu umowy poniesiemy koszty, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny, montażu, demontażu i materiałów lub koszty kontroli przychodzącego towaru przekraczające zwykły zakres, dostawca ponosi te koszty.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKT

9.1 W przypadku wystąpienia przeciwko nam z roszczeniami na podstawie odpowiedzialności za produkt, dostawca jest zobowiązany do zwolnienia nas z takich roszczeń, jeżeli i w zakresie, w jakim szkoda została spowodowana przez wadę przedmiotu umowy dostarczonego przez dostawcę. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie winy obowiązuje to jednak tylko wtedy, gdy wina leży po stronie dostawcy. Jeżeli przyczyna szkody leży w zakresie odpowiedzialności dostawcy, musi on udowodnić, że nie ponosi winy. 

9.2 W przypadkach określonych w punkcie 9.1 dostawca ponosi wszelkie koszty i wydatki, w tym koszty wszelkich działań prawnych. 

9.3 We wszystkich innych kwestiach obowiązują przepisy ustawowe. 

9.4 Przed akcją wycofania towaru, która jest w całości lub częściowo wynikiem wady przedmiotu umowy dostarczonego przez dostawcę, poinformujemy dostawcę, damy mu możliwość współpracy i wymienimy z nim informacje na temat skutecznej realizacji, chyba że poinformowanie lub udział dostawcy nie jest możliwy ze względu na szczególnie pilny charakter sprawy. O ile akcja wycofania towaru jest wynikiem wady przedmiotu umowy dostarczonego przez dostawcę, dostawca ponosi koszty akcji wycofania towaru.

10. PRAWA DO ODSTĄPIENIA I WYPOWIEDZENIA

10.1 Oprócz ustawowych praw do odstąpienia od umowy jesteśmy uprawnieni do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli dostawca zaprzestał zaopatrywania swoich klientów, jeżeli nastąpi lub grozi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej dostawcy i w związku z tym zagrożone jest wypełnienie zobowiązania dostawy wobec nas, jeżeli dostawca stanie się niewypłacalny lub nadmiernie zadłużony lub jeżeli dostawca zaprzestanie dokonywania płatności. 

10.2 Jesteśmy również uprawnieni do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, jeśli dostawca złoży wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub porównywalnego postępowania w celu uregulowania długów w odniesieniu do swojego majątku. 

10.3 Jeżeli dostawca spełnił świadczenie częściowe, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od całej umowy tylko wtedy, gdy nie mamy interesu w świadczeniu częściowym. 

10.4 Jeżeli odstąpimy od umowy lub ją rozwiążemy na podstawie wyżej wymienionych umownych praw do odstąpienia lub wypowiedzenia, dostawca zrekompensuje nam poniesione w związku z tym szkody, chyba że nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie praw do odstąpienia lub wypowiedzenia. 

10.5 Ustawowe prawa i roszczenia nie będą ograniczone postanowieniami zawartymi w niniejszym punkcie 10. 

11. REALIZACJA PRAC

Osoby, które wykonują prace na terenie zakładu w ramach realizacji umowy, są zobowiązane do przestrzegania postanowień odpowiednich przepisów zakładowych. Odpowiedzialność za wypadki, którym ulegną te osoby na terenie zakładu, jest wykluczona, o ile nie były one spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków przez naszych przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników. 

12. DOSTARCZONE MATERIAŁY

Dostarczone przez nas materiały, części, pojemniki i specjalne opakowania pozostają naszą własnością. Mogą one być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Obróbka materiałów i montaż części są wykonywane za nas. Ustala się, że jesteśmy współwłaścicielami produktów wytworzonych z naszych materiałów i części w stosunku wartości dostarczonych materiałów do wartości całego produktu,
które są dla nas bezpiecznie przechowywane przez dostawcę.

13. DOKUMENTACJA I POUFNOŚĆ

13.1 Wszystkie udostępnione przez nas informacje handlowe lub techniczne (w tym cechy, które mają być przejęte z przekazanych przedmiotów, dokumentów lub oprogramowania oraz inna wiedza lub doświadczenie) będą tak długo i w takim zakresie, w jakim nie są w sposób oczywisty publicznie znane, utrzymywane w tajemnicy przed osobami trzecimi i mogą być udostępniane we własnej działalności dostawcy tylko tym osobom, które muszą być koniecznie zaangażowane w ich wykorzystanie w celu dostarczenia ich do nas i które są również zobowiązane do zachowania tajemnicy; pozostają one naszą wyłączną własnością. Takie informacje nie mogą być powielane ani wykorzystywane komercyjnie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem dostaw dla nas. Na nasze żądanie wszystkie informacje pochodzące od nas (w tym wszelkie kopie lub zapisy, jeśli dotyczy) oraz przedmioty przekazane w użyczenie muszą zostać niezwłocznie i w całości zwrócone lub zniszczone. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do takich informacji (w tym prawa autorskie oraz prawo do zgłaszania praw własności przemysłowej, takich jak patenty, wzory użytkowe, ochrona półprzewodników itp.). O ile zostały one nam udostępnione przez osoby trzecie, to zastrzeżenie praw obowiązuje również na rzecz tych osób trzecich. 

13.2 Produkty, które zostały wyprodukowane zgodnie z opracowanymi przez nas dokumentami, takimi jak rysunki, modele itp. lub zgodnie z naszymi poufnymi informacjami lub przy użyciu naszych narzędzi lub skopiowanych narzędzi, nie mogą być używane przez samego dostawcę ani oferowane lub dostarczane osobom trzecim. Dotyczy to również analogicznie naszych zleceń na druk. 

14. KONTROLA EKSPORTU I CŁA

Dostawca jest zobowiązany do poinformowania nas w swoich dokumentach handlowych o wszelkich wymaganiach dotyczących zezwolenia na (ponowny) eksport swoich towarów zgodnie z niemieckimi, europejskimi, amerykańskimi przepisami eksportowymi i celnymi oraz przepisami eksportowymi i celnymi kraju pochodzenia jego towarów. W tym celu dostawca podaje następujące informacje co najmniej w swoich ofertach, potwierdzeniach zamówień i fakturach dotyczących odpowiednich pozycji towarowych: 

– numer listy eksportowej zgodnie z załącznikiem AL do niemieckiego rozporządzenia o handlu zagranicznym i płatnościach lub
porównywalne pozycje odpowiednich list eksportowych, 

– dla towarów amerykańskich ECCN (Export Control Classification Number) zgodnie z US Export Administration Regulations (EAR), 

– pochodzenie handlowe swoich towarów oraz składników swoich towarów, w tym technologii i oprogramowania, 

– czy towary były transportowane przez USA, produkowane lub przechowywane w USA lub produkowane przy użyciu amerykańskiej technologii,

– statystyczny numer towaru (kod HS) jego towarów oraz 

– osobę kontaktową w jego firmie, która wyjaśni wszelkie zapytania z naszej strony.

Na nasze żądanie dostawca jest zobowiązany do przekazania nam na piśmie wszystkich innych danych dotyczących handlu zagranicznego jego towarów i ich komponentów oraz do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie (przed dostawą odpowiednich towarów, których to dotyczy) o wszystkich zmianach w powyższych danych. 

15. COMPLIANCE

15.1 Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów ustawowych dotyczących traktowania pracowników, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz do działania na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na ludzi i środowisko w swojej działalności. W tym celu dostawca ustanawia lub kontynuuje rozwój systemu zarządzania zgodnie z ISO 14001 w zakresie swoich możliwości. Ponadto dostawca będzie przestrzegać zasad inicjatywy ONZ Global Compact. Dotyczą one zasadniczo ochrony międzynarodowych praw człowieka, prawa do rokowań zbiorowych, zniesienia pracy przymusowej i pracy dzieci, eliminacji dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz zapobiegania korupcji. Więcej informacji na temat Inicjatywy ONZ Global Compact można znaleźć na stronie www.unglobalcompact.org. 

15.2 W przypadku gdy dostawca wielokrotnie i/lub pomimo odpowiedniego zawiadomienia zachowuje się w sposób sprzeczny z prawem i nie udowodni, że naruszenie prawa zostało w miarę możliwości usunięte oraz że podjęto odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia naruszenia prawa w przyszłości, zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od istniejących umów lub ich rozwiązania bez wypowiedzenia. 

16. MIEJSCE WYKONANIA

Miejscem wykonania jest miejsce, do którego mają być dostarczone towary zgodnie z zamówieniem lub w którym ma być wykonana usługa. 

17. PRZEPISY OGÓLNE

17.1 Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i dalszych uzgodnień będzie lub stanie się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych warunków. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem, które jest do niego jak najbardziej zbliżone pod względem sukcesu ekonomicznego. 

17.2 Stosunki umowne podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu z wyłączeniem norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). 

17.3 Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunków umownych opartych na niniejszych Warunkach Zakupu jest Stuttgart. Za postępowania przed sądami rejonowymi odpowiada Sąd Rejonowy w Stuttgarcie (70190 Stuttgart). Ponadto jesteśmy uprawnieni do pozwania dostawcy według naszego uznania do sądu właściwego dla jego siedziby lub oddziału albo do sądu właściwego dla miejsca wykonania świadczenia. 

Zastrzega się możliwość zmian / Stan: lipiec 2021